Hoa Mai, với miền Nam nước ta, nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới rất thích hợp môi trường cho hoa Mai đơm bông nẩy lộc mỗi dịp Xuân về Tết đến

Sử dụng phiên bản máy tính Sử dụng phiên bản mobi